Toàn văn Hiến pháp Hoa Kỳ

Bài viết này cung cấp toàn văn Hiến pháp Hoa Kỳ cũng như cấu trúc cơ bản của bản Hiến pháp này.

Toàn văn Hiến pháp Hoa Kỳ
Toàn văn Hiến pháp Hoa Kỳ 2

Toàn văn Hiến pháp Hoa Kỳ hiện nay

Hiến pháp Hoa Kỳ, được thông qua lần đầu tiên vào năm 1787 và có hiệu lực từ năm 1789, là bộ luật cơ bản và cao nhất của Hoa Kỳ. Tính đến nay, Hiến pháp Hoa Kỳ có 27 sửa đổi so với bản Hiến pháp năm 1787.

Cấu trúc Hiến pháp Hoa Kỳ hiện nay bao gồm:

1/ Lời nói đầu (Preamble): Giới thiệu mục đích của Hiến pháp.

2/ Bảy Điều khoản chính (Articles):

  • Điều khoản I: Quy định về Quốc hội, cơ quan lập pháp gồm hai viện là Hạ viện và Thượng viện.
  • Điều khoản II: Định rõ quyền hạn của Tổng thống, người đứng đầu cơ quan hành pháp.
  • Điều khoản III: Thiết lập hệ thống tư pháp, bao gồm Tòa án Tối cao và các tòa án liên bang khác.
  • Điều khoản IV: Trình bày mối quan hệ giữa các tiểu bang và giữa các tiểu bang với chính phủ liên bang.
  • Điều khoản V: Quy định cách thức sửa đổi Hiến pháp.
  • Điều khoản VI: Đặt Hiến pháp và luật liên bang lên trên tất cả các luật của tiểu bang và yêu cầu các quan chức tuyên thệ trung thành với Hiến pháp.
  • Điều khoản VII: Quy định về việc phê chuẩn Hiến pháp.

3/ Các sửa đổi (Amendments): Hiện có 27 sửa đổi, trong đó 10 sửa đổi đầu tiên được gọi là “Bill of Rights” (Quyền Tự do Căn bản), bảo vệ các quyền cá nhân như tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền lập hội, và quyền được xét xử công bằng.

Hiến pháp Hoa Kỳ pdf

Tải về toàn văn Hiến pháp Hoa Kỳ bản pdf.

XEM THÊM: NỘI DUNG HIẾN PHÁP MỸ

5/5 - (1 bình chọn)