Bộ luật Dân sự Nhật Bản

Bộ luật Dân sự Nhật Bản có ảnh hưởng lớn đến đời sống pháp lý hàng ngày của người dân Nhật Bản, từ các giao dịch thương mại đến các vấn đề cá nhân và gia đình.

Bộ luật Dân sự Nhật Bản PDF
Bộ luật Dân sự Nhật Bản 2

Bộ luật Dân sự Nhật Bản

Bộ luật dân sự Nhật Bản, còn được gọi là “Minpō” (民法), là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật tại Nhật Bản, quy định các quy tắc và nguyên tắc cơ bản về quan hệ pháp lý giữa các cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực dân sự như quyền sở hữu, hợp đồng, gia đình, thừa kế, v.v.

Bộ luật này được thông qua vào năm 1896 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1898, phản ánh ảnh hưởng mạnh mẽ từ các hệ thống pháp luật phương Tây, đặc biệt là từ Bộ luật dân sự Đức (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) và các nguyên tắc pháp luật La Mã, trong quá trình hiện đại hóa của Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19.

Cấu trúc Bộ luật Dân sự Nhật Bản

Trải qua nhiều đợt sửa đổi và cập nhật để phản ánh sự thay đổi trong xã hội và nền kinh tế, Bộ luật dân sự Nhật Bản ngày nay vẫn là trụ cột chính yếu trong hệ thống pháp luật dân sự của nước này. Nó bao gồm năm phần chính:

  • Phần thứ nhất – Quy định chung: Đề cập đến các nguyên tắc cơ bản, định nghĩa pháp lý và quy định áp dụng chung.
  • Phần thứ hai – Quyền sở hữu và các quyền khác: Bao gồm các quy định về sở hữu và các quyền liên quan khác như quyền sử dụng.
  • Phần thứ ba – Hợp đồng: Điều chỉnh các nguyên tắc và quy định về hợp đồng, bao gồm cả việc tạo lập, hiệu lực và chấm dứt hợp đồng.
  • Phần thứ tư – Gia đình: Quy định về hôn nhân, ly hôn, quan hệ cha mẹ và con cái, và các vấn đề liên quan khác.
  • Phần thứ năm – Thừa kế: Điều chỉnh việc phân chia tài sản của người đã khuất, bao gồm cả quy định về di chúc và thừa kế theo luật định.

Tải về Bộ luật Dân sự Nhật Bản

Toàn văn Bộ luật Dân sự Nhật Bản

5/5 - (1 bình chọn)