Nội dung hợp đồng li-xăng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, tài sản trí tuệ ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Với tư cách là một loại tài sản, các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp cũng được mua bán, chuyển giao quyền sử dụng trên thị trường. Việc chuyển giao quyền sử dụng nêu trên được thực hiện thông qua hợp đồng li-xăng. Vậy, hợp đồng li-xăng là gì và cách thức để soạn thảo một hợp đồng li-xăng như thế nào?

Nội dung hợp đồng li-xăng 1
Việc chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện thông qua hợp đồng li-xăng

Hợp đồng li-xăng là gì?

Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp được độc quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp đó trong thời hạn bảo hộ và trên toàn lãnh thổ của quốc gia đăng ký. Các tổ chức, cá nhân khác muốn sử dụng các quyền sở hữu công nghiệp này trong thời hạn bảo hộ phải được chủ sở hữu cho phép. Việc cho phép này được thể hiện dưới dạng hợp đồng bằng văn bản gọi là hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp hay còn gọi là hợp đồng li-xăng.

Như vậy, hợp đồng li-xăng là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, theo đó, tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp (bên chuyển quyền sử dụng, bên cấp li-xăng) cho phép tổ chức, cá nhân khác (bên nhận quyền sử dụng, bên nhận li-xăng) sử dụng đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp đó.

Đặc điểm của Hợp đồng li-xăng

1/ Bên chuyển giao quyền sử dụng là chủ sở hữu của quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ tại quốc gia đăng ký.

2/ Đối tượng của hợp đồng li-xăng là một trong các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh.

3/ Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chỉ chuyển giao quyền sử dụng, không chuyển giao quyền sở hữu đối với đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp đó.

4/ Hợp đồng li-xăng bị giới hạn bởi lãnh thổ của quốc gia, vùng lãnh thổ mà quyền sở hữu công nghiệp được đăng ký bảo hộ và trong thời hạn bảo hộ.

Phân loại hợp đồng li-xăng

Hợp đồng li-xăng bao gồm các loại sau đây:

Hợp đồng li-xăng độc quyền

Là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mà theo đó bên chuyển giao cho phép bên nhận chuyển giao được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao.

Bên chuyển giao không được ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác và bản thân họ cũng không được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu không được sự cho phép của bên nhận chuyển giao độc quyền.

Bên nhận chuyển giao có thể chuyển giao lại quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó cho bên thứ ba trong phạm vi và thời hạn mà mình nhận chuyển giao.

Hợp đồng li-xăng không độc quyền

Là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mà theo đó bên chuyển giao cho phép bên nhận chuyển giao được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao. Tuy nhiên, khác với hình thức li-xăng độc quyền, trong hình thức li-xăng không độc quyền thì bên chuyển giao vẫn có quyền đồng thời ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó cho các bên thứ ba khác dưới hình thức không độc quyền.

Bên nhận chuyển giao theo hợp đồng li-xăng không độc quyền không được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Hợp đồng li-xăng thứ cấp:

Là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mà trong đó, bên chuyển giao không phải là chủ sở hữu của quyền sở hữu công nghiệp mà họ có được quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó thông qua một hợp đồng li-xăng khác trước đó.

Nội dung hợp đồng li-xăng 3
Hợp đồng li-xăng gồm có: Li-xăng độc quyền, li-xăng không độc quyền và li-xăng thứ cấp

Các điều khoản của Hợp đồng li-xăng

Các điều khoản chủ yếu của hợp đồng li-xăng

Hợp đồng li-xăng phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên và địa chỉ của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao đối tượng quyền sở hữu công nghiệp.

– Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp: Khẳng định bên chuyển giao có quyền chuyển giao li-xăng do là chủ sở hữu quyền hoặc là bên được sử dụng li-xăng độc quyền.

– Đối tượng của hợp đồng li-xăng: Đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp được chuyển giao, thông tin về văn bằng bảo hộ được cấp, lãnh thổ và thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ đó.

– Loại hợp đồng li-xăng: Hợp đồng li-xăng độc quyền, hợp đồng li-xăng không độc quyền hay hợp đồng li-xăng thứ cấp.

– Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng: Giới hạn các hành vi sử dụng mà bên nhận chuyển giao được phép thực hiện (một phần hay toàn bộ quyền sử dụng của chủ sở hữu quyền theo quy định của pháp luật), phạm vi lãnh thổ được chuyển giao quyền sử dụng.

– Thời hạn chuyển giao: Thời hạn chuyển giao quyền sử dụng hay còn gọi là thời hạn li-xăng

– Giá chuyển giao, thời hạn và phương thức thanh toán: Đối với trường hợp li-xăng miễn phí, các bên cũng phải ghi rõ trong hợp đồng.

– Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao.

Các điều khoản tùy nghi của hợp đồng li-xăng

– Thỏa thuận về các trường hợp bất khả kháng và hướng xử lý trong các trường hợp đó.

– Thỏa thuận trong trường hợp bên nhận chuyển giao chậm thanh toán phí chuyển giao.

– Thỏa thuận về các hành vi bị phạt vi phạm hợp đồng và mức phạt.

– Thỏa thuận về các trường hợp một bên được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng.

– Thỏa thuận các trường hợp chấm dứt hợp đồng.

– Thỏa thuận vấn đề bồi thường thiệt hại.

– Thỏa thuận luật áp dụng (trong trường hợp một bên trong hợp đồng li-xăng là tổ chức, cá nhân nước ngoài), ngôn ngữ áp dụng (trong trường hợp hợp đồng li-xăng song ngữ) và cơ quan giải quyết tranh chấp.

Các nội dung không được thỏa thuận trong hợp đồng li-xăng

Trong hợp đồng li-xăng, các bên không được thỏa thuận các nội dung hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận chuyển quyền. Các nội dung này nếu có trong hợp đồng li-xăng thì sẽ mặc nhiên bị vô hiệu.

Các nội dung không được thỏa thuận trong hợp đồng li-xăng bao gồm:

– Nội dung thỏa thuận cấm bên nhận chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp đó (trừ nhãn hiệu) hoặc buộc bên nhận chuyển quyền sử dụng phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển giao các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên nhận chuyển giao tạo ra hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền đăng ký đối với các cải tiến đó.

– Nội dung thỏa thuận trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên nhận chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, cung cấp theo hợp đồng li-xăng sang các vùng lãnh thổ mà bên chuyển quyền không nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc không có độc quyền nhập khẩu hàng hóa đó.

– Nội dung thỏa thuận buộc bên nhận chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải mua một phần hoặc toàn bộ các nguyên vật liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng của hàng hóa, dịch vụ do bên nhận chuyển quyền sản xuất, cung cấp.

– Nội dung cấm bên nhận chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp được chuyển giao hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển giao quyền.

Đăng ký Hợp đồng li-xăng

Hồ sơ đăng ký Hợp đồng li-xăng

– Tờ khai yêu cầu đăng ký (theo mẫu).

– Hợp đồng li-xăng.

– Văn bản đồng ý của các đồng sở hữu về việc chuyển quyền sử dụng (nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung).

– Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp).

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

Phí, lệ phí đăng ký Hợp đồng li-xăng

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng: 120.000 đồng

– Phí thẩm định hồ sơ: 230.000 đồng

– Phí công bố: 120.000 đồng

– Phí đăng bạ: 120.000 đồng

Bạn cần tư vấn? Đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

5/5 - (5 bình chọn)