Hối lộ 17

Hối lộ

Hối lộ, một hiện tượng đã và đang gây ra những tác động nặng nề đối với sự phát triển kinh tế và xã hội…