Hội đồng quản trị công ty cổ phần là gì?

Hội đồng quản trị công ty cổ phần là cơ quan quản lý quan trọng của công ty cổ phần. Cùng tìm hiểu về cơ cấu và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị công ty cổ phần qua bài viết dưới đây.

hội đồng quản trị công ty cổ phần
Hội đồng quản trị công ty cổ phần là gì? 2

Hội đồng quản trị công ty cổ phần là gì?

Hội đồng quản trị công ty cổ phần là cơ quan quản lý công ty, được thành lập để đại diện cho lợi ích của công ty và quản lý doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chính trong việc quyết định chiến lược kinh doanh, quyết định các vấn đề quan trọng về hoạt động và tài chính của công ty, và đảm bảo công ty tuân thủ pháp luật và quy định liên quan.

Các thành viên của Hội đồng quản trị thường được bầu chọn bởi cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có thể bao gồm cả người nội bộ công ty (ví dụ, giám đốc điều hành) và người ngoài (các chuyên gia độc lập không làm việc trực tiếp cho công ty). Số lượng thành viên trong Hội đồng quản trị phụ thuộc vào quy mô và cấu trúc của mỗi công ty, nhưng luôn đảm bảo có đủ đa dạng kiến thức và kinh nghiệm để đưa ra quyết định thông minh cho công ty.

Nhiệm vụ chính của Hội đồng quản trị trong một công ty cổ phần bao gồm:

 • Đề ra chiến lược và mục tiêu trung hạn cho công ty.
 • Bổ nhiệm, giám sát, và nếu cần, thay thế các giám đốc điều hành cấp cao.
 • Đảm bảo việc quản lý tài chính của công ty được thực hiện một cách minh bạch và hiệu quả.
 • Bảo vệ quyền lợi của cổ đông.
 • Đảm bảo công ty tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh.
 • Hội đồng quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì niềm tin của các cổ đông cũng như đóng góp vào sự thành công lâu dài của công ty.

Hội đồng quản trị bao gồm những ai?

Hội đồng quản trị của một công ty cổ phần thường bao gồm các thành viên được chọn từ cổ đông hoặc được bổ nhiệm bởi cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Số lượng thành viên trong Hội đồng quản trị có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô và điều lệ của công ty, nhưng thường sẽ bao gồm:

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị: Là người đại diện chính thức và lãnh đạo Hội đồng quản trị, chủ trì các cuộc họp và đảm bảo các quyết định của Hội đồng quản trị được thực thi.
 • Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có): Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị và có thể đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường hợp vắng mặt hoặc khi cần thiết.
 • Các thành viên không điều hành: Là những người không tham gia vào việc quản lý hàng ngày của công ty nhưng có nhiệm vụ giám sát và đưa ra quyết định chiến lược. Họ thường là chuyên gia từ ngoài công ty, với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Thành viên độc lập: Là những người không có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp về tài chính, gia đình hoặc quan hệ cá nhân với công ty, ban điều hành hoặc cổ đông lớn, nhằm đảm bảo sự minh bạch và khách quan trong quyết định của Hội đồng quản trị.
 • Giám đốc điều hành: Mặc dù không phải lúc nào cũng là thành viên của Hội đồng quản trị, nhưng Giám đốc điều hành thường tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để cung cấp thông tin về hoạt động hàng ngày và quản lý của công ty. Trong một số trường hợp, Hội đồng quản trị cũng có thể là Chủ tịch Hội đồng quản trị, tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào cấu trúc quản lý của công ty.

Cấu trúc cụ thể và số lượng thành viên của Hội đồng quản trị có thể thay đổi tùy vào quy mô và quy định cụ thể của mỗi công ty. Mục tiêu chung là đảm bảo rằng Hội đồng quản trị có đủ đa dạng kinh nghiệm và kiến thức để hỗ trợ và giám sát hiệu quả việc quản lý công ty.

Chức năng của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần đóng vai trò quan trọng trong việc xác định đường hướng và chiến lược tổng thể của công ty, đồng thời giám sát hoạt động kinh doanh để đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả và tuân thủ pháp luật. Dưới đây là các chức năng chính của Hội đồng quản trị:

 • Xác định Chiến lược và Mục tiêu: Hội đồng quản trị phát triển và xác định chiến lược tổng thể của công ty, bao gồm mục tiêu trung hạn và kế hoạch kinh doanh. Họ cũng đưa ra quyết định về các vấn đề quan trọng như mở rộng kinh doanh, đầu tư, hoặc tái cấu trúc.
 • Giám sát Ban Điều hành: Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của ban điều hành, bao gồm Giám đốc điều hành và các giám đốc cấp cao khác, để đảm bảo họ thực hiện chiến lược và mục tiêu đã được đề ra một cách hiệu quả.
 • Bổ nhiệm và Đánh giá Ban Điều hành: Hội đồng quản trị có trách nhiệm bổ nhiệm Giám đốc điều hành và các vị trí lãnh đạo cấp cao khác. Họ cũng đánh giá hiệu suất của ban điều hành và thực hiện các biện pháp khi cần thiết, bao gồm thay đổi lãnh đạo để cải thiện hiệu suất kinh doanh.
 • Bảo vệ Lợi ích Cổ đông: Hội đồng quản trị đại diện cho và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, đảm bảo rằng quyết định của công ty đều hướng tới việc tối đa hóa giá trị cho cổ đông.
 • Đảm bảo Tuân thủ Pháp luật và Đạo đức: Hội đồng quản trị đảm bảo rằng công ty tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan và duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao trong kinh doanh.
 • Quản lý Rủi ro: Hội đồng quản trị xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh, đảm bảo rằng công ty có các biện pháp phòng ngừa và kế hoạch ứng phó rủi ro phù hợp.
 • Phê duyệt Tài chính: Hội đồng quản trị phê duyệt ngân sách hàng năm, báo cáo tài chính, và quyết định về việc phân phối lợi nhuận, cũng như các vấn đề tài chính quan trọng khác.
 • Giao tiếp với Cổ đông và Bên liên quan: Hội đồng quản trị có trách nhiệm duy trì mối quan hệ tích cực với cổ đông và các bên liên quan khác, bao gồm thông báo về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty một cách minh bạch và đúng thời gian.

Qua các chức năng này, Hội đồng quản trị giữ một vai trò không thể thiếu trong việc định hình tương lai, duy trì sự ổn định và đạt được sự thành công lâu dài cho công ty cổ phần.

XEM THÊM: ĐIỀU LỆ MẪU CÔNG TY CỔ PHẦN

5/5 - (2 bình chọn)