Hồ sơ thành lập công ty cổ phần mới nhất

Công ty cổ phần là công ty có vốn điều lệ được chia thành nhiều cổ phần bằng nhau, có số cổ đông sáng lập tối thiểu là 03 cổ đông, cổ đông của công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần mới nhất 1
Thành lập mới công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập mới công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

2. Điều lệ công ty cổ phần.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu).

4. Giấy ủy quyền cho người đại diện đi làm thủ tục đăng ký (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đăng ký).

5. Bản sao có công chứng hoặc chứng thực các giấy tờ sau đây:

a) CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty.

b) CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.

c) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

d) CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

đ) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

e) CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đăng ký).

Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

1. Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu).

2. Bản sao Nghị quyết/Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

4. Giấy ủy quyền cho người đại diện đi làm thủ tục đăng ký (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đăng ký).

5. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đăng ký).

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

1. Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu).

2. Giấy ủy quyền cho người đại diện đi làm thủ tục đăng ký (nếu không trực tiếp đăng ký).

3. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký (nếu không trực tiếp đăng ký).

Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

2. Điều lệ công ty cổ phần.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu).

4. Giấy ủy quyền cho người đại diện đi làm thủ tục đăng ký (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đăng ký).

5. Bản sao có công chứng hoặc chứng thực các giấy tờ sau đây:

a) CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty.

b) CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.

c) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

d) CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

đ) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

e) CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đăng ký).

6. Văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đầy đủ số nợ khi đến hạn.

7. Văn bản thỏa thuận của chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty cổ phần được chuyển đổi sẽ tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó.

8. Văn bản cam kết hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân với các cổ đông khác về việc tiếp nhận, sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

9. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng (trong trường hợp chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân).

10. Hợp đồng tặng cho (trong trường hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân).

11. Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế (trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật)

12. Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Luật Đầu tư).

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần mới nhất 3
Chuyển đổi thành công ty cổ phần

Hồ sơ chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

2. Điều lệ công ty cổ phần.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu).

4. Giấy ủy quyền cho người đại diện đi làm thủ tục đăng ký (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đăng ký).

5. Bản sao có công chứng hoặc chứng thực các giấy tờ sau đây:

a) CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty.

b) CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.

c) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

d) CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

đ) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

e) CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đăng ký).

6. Nghị quyết/Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên hoặc Nghị quyết/Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần.

7. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng (trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp).

8. Hợp đồng tặng cho (trong trường hợp tặng cho phần vốn góp).

9. Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế (trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật)

10. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của cổ đông mới.

11. Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (trong trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Luật Đầu tư).

Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

2. Điều lệ công ty cổ phần.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu).

4. Giấy ủy quyền cho người đại diện đi làm thủ tục đăng ký (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đăng ký).

5. Bản sao có công chứng hoặc chứng thực các giấy tờ sau đây:

a) CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty.

b) CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.

c) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

d) CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

đ) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

e) CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đăng ký).

6. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

7. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

8. Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (nếu hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Luật Đầu tư).

Bạn cần tư vấn? Đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)