Cục Bản quyền tác giả Việt Nam

Ngày 11/04/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 912/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả.

vị trí chức năng cục bản quyền tác giả
Cục Bản quyền tác giả Việt Nam 3

Vị trí, chức năng của Cục Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả (Copyright Office of Vietnam – COV) là tổ chức hành chính trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cục Bản quyền tác giả có chức năng tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong các lĩnh vực:

– Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa trên phạm vi toàn quốc.

– Quản lý các dịch vụ công về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Cục Bản quyền tác giả có con dấu riêng và có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bản quyền tác giả

1. Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản, tài liệu khác liên quan đến bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển các lĩnh vực văn hoá khác; Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hướng dẫn thực hiện việc cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Bảo vệ quyền của tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan; thực hiện các biện pháp phát triển các ngành văn hoá khác.

4. Quản lý, khai thác quyền tác giả, quyền liên quan mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu hoặc đại diện quản lý; nhận chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan từ các tổ chức, cá nhân cho Nhà nước.

5. Tham mưu hoạt động bồi dưỡng, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển các ngành văn hóa.

6. Quản lý các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan và các tổ chức tư vấn, dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan.

7. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động giám định về quyền tác giả, quyền liên quan; cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên, giấy chứng nhận tổ chức giám định theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý hoạt động cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

9. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

10. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, thống kê, xuất bản về quyền tác giả, quyền liên quan và các ngành công nghiệp văn hóa.

11. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, xử lý vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan.

12. Đề xuất khen thưởng trong công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

13. Thực hiện các công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa theo phân công của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

14. Quản lý việc chấp thuận dịch thuật tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và sao chép tác phẩm không nhằm mục đích thương mại.

15. Quản lý việc khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhưng chưa xác định được chủ sở hữu là ai.

16. Tham mưu về biểu phí và phương thức thanh toán tiền bản quyền của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.

17. Tham mưu về các chủ trương, quy định chung, chương trình chung về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,

18. Tham mưu về các chủ trương, quy định chung, chương trình chung về phát triển các ngành công nghiệp văn hoá.

19. Tham mưu công tác thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

20. Thực hiện các chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi số theo kế hoạch của Bộ.

21. Tổ chức quản lý công tác nhân sự và thực hiện các chính sách đối với nhân sự thuộc Cục Bản quyền tác giả.

22. Tổ chức quản lý công tác tài chính đúng pháp luật.

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

cơ cấu tổ chức cục bản quyền tác giả
Cục Bản quyền tác giả Việt Nam 4

Cơ cấu, tổ chức của Cục Bản quyền tác giả

Cục trưởng và các Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả

Cục trưởng: Trần Hoàng

Số điện thoại: (024)-3.8433.988

Email: [email protected]

Phó Cục trưởng: Phạm Thị Kim Oanh

Số điện thoại:  (024)-3.8470994                                

Email: [email protected]

Phó Cục trưởng: Lê Minh Tuấn

Số điện thoại:  (024)-3. 8470.485                  

Email: [email protected]

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Bản quyền tác giả

Văn phòng Cục Bản quyền tác giả

– Chánh văn phòng: Bùi Thị Kim Phượng

– Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

– Số điện thoại: 0243.8236.908

Phòng Quản lý và Hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

– Trưởng phòng quản lý và hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan: Quản Tuấn An

– Các Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Hà và Phạm Thanh Tùng  

– Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

– Số điện thoại: 0243.7280.315

Phòng Quản lý Công nghiệp văn hóa:

– Trưởng phòng quản lý công nghiệp văn hóa: Hoàng Long Huy

– Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

– Số điện thoại: 0243.9438.482

Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

– Trưởng phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan: Trần Thị Thanh Nhàn

– Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

– Số điện thoại: 0243.8234.304

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Bản quyền tác giả

Trung tâm giám định, thông tin và chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan

– Phó Giám đốc Trung tâm giám định, thông tin và chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan:  Đỗ Kiên Trung.

– Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

– Số điện thoại: 0243.7282.118

(Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/cuc-ban-quyen-tac-gia-606350.htm)

5/5 - (1 bình chọn)