So sánh chuyển nhượng quyền tác giả và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

So sánh chuyển nhượng quyền tác giả và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

So sánh chuyển nhượng quyền tác giả và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả
So sánh chuyển nhượng quyền tác giả và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả 2

Quyền sử dụng tác phẩm là gì?

Quyền sử dụng tác phẩm, trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, là một trong các quyền được bảo hộ theo quy định về bản quyền. Quyền này cho phép người sở hữu quyền tác giả quyền kiểm soát việc sử dụng tác phẩm của mình, bao gồm các hình thức: sao chép, phân phối, nhập khẩu, trình bày, biểu diễn, phát sóng, cho thuê và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ tác phẩm gốc.

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Quy định tại Điều 47 của Luật Sở hữu trí tuệ thì chuyển quyền sử dụng quyền tác giả là việc chủ sở hữu quyền tác giả cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một hoặc một số hoặc toàn bộ các quyền sau đây:

  • Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
  • Các quyền tài sản trong phạm vi quyền tác giả, bao gồm: Quyền làm tác phẩm phái sinh; quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng; quyền sao chép tác phẩm; quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc, bản sao tác phẩm; quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; quyền cho thuê bản gốc, bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Nếu tác phẩm có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu đó. Mặc dù có đồng chủ sở hữu nhưng nếu tác phẩm có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng quyền tác giả đối với phần riêng biệt đó của mình.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng quyền tác giả có thể chuyển quyền sử dụng đó cho bên thứ ba nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả.

XEM THÊM: CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

So sánh chuyển nhượng quyền tác giả và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Sự giống nhau giữa chuyển nhượng quyền tác giả và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả
  • Về đối tượng: Các quyền được chuyển nhượng và chuyển giao quyền sử dụng bao gồm quyền công bố tác phẩm và các quyền về tài sản.
  • Về chủ thể: Chủ thể chuyển nhượng và chuyển giao quyền sử dụng quyền tác giả là chủ sở hữu quyền tác giả. Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng và chuyển giao quyền sử dụng phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu.
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng và chuyển giao quyền sử dụng quyền tác giả phải được lập thành văn bản.
Sự khác nhau giữa chuyển nhượng quyền tác giả và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả
  • Về đối tượng: Quyền đặt tên cho tác phẩm có thể được chuyển giao quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác, nhưng không được chuyển nhượng.
  • Về tính chất: Chuyển nhượng quyền tác giả là chuyển giao quyền sở hữu; còn chuyển quyền sử dụng quyền tác giả chỉ là cho phép sử dụng quyền tác giả có thời hạn, không chuyển giao quyền sở hữu.
  • Về thời hạn hợp đồng: Chuyển giao quyền sử dụng chỉ trong một thời hạn nhất định theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng, còn chuyển nhượng là vĩnh viễn và không có thời hạn.
  • Về thủ tục đăng ký: Trường hợp quyền tác giả đã được đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam thì sau khi các bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả cần thực hiện lại thủ tục đăng ký với Cục Bản quyền tác giả Việt Nam. Trường hợp chuyển giao quyền sử dụng quyền tác giả thì không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước.
5/5 - (1 bình chọn)