Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại

Một hợp đồng nhượng quyền thương mại cần được soạn thảo và xem xét kỹ lưỡng bởi luật sư chuyên nghiệp để đảm bảo rằng nó tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan và bảo vệ tối đa quyền lợi của cả hai bên.

hợp đồng nhượng quyền thương mại
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại 2

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là gì?

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là một văn bản pháp lý được hai bên kí kết để quy định các điều khoản và điều kiện của mối quan hệ nhượng quyền giữa bên nhượng quyền (chủ sở hữu thương hiệu hoặc sản phẩm) và bên nhận quyền (đối tác kinh doanh),

Điều khoản cần có trong hợp đồng nhượng quyền thương mại

Để tạo một mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại, bạn cần đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện quan trọng được bao gồm để bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của cả bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Dưới đây là một số yếu tố cần thiết mà bạn nên xem xét khi soạn thảo hợp đồng:

 • Thông tin về bên nhượng quyền và bên nhận quyền: Bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của cả hai bên.
 • Phạm Vi của Hợp Đồng: Rõ ràng xác định sản phẩm, dịch vụ, và thương hiệu mà bên nhận quyền được phép sử dụng.
 • Thời Hạn và Điều Kiện Gia Hạn: Xác định thời gian hợp đồng có hiệu lực và các điều kiện cho việc gia hạn hợp đồng.
 • Quyền Lợi và Nghĩa Vụ của Bên Nhượng Quyền: Bao gồm việc cung cấp đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, và marketing.
 • Quyền Lợi và Nghĩa Vụ của Bên Nhận Quyền: Nêu rõ trách nhiệm trong việc duy trì chất lượng sản phẩm/dịch vụ, báo cáo doanh thu, và tuân thủ hướng dẫn thương hiệu.
 • Khoản Phí và Cách Thanh Toán: Chi tiết về phí nhượng quyền, bao gồm phí ban đầu, phí hàng tháng/ hàng quý, và các khoản phí khác liên quan.
 • Quy Định về Sử Dụng Thương Hiệu và Bảo Vệ Sở Hữu Trí Tuệ: Hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
 • Điều Kiện Chấm Dứt Hợp Đồng: Điều kiện dưới đó mỗi bên có thể chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, bao gồm vi phạm hợp đồng và thất bại trong việc đạt được các mục tiêu đã đề ra.
 • Quy Định về Giải Quyết Tranh Chấp: Phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên, có thể thông qua trọng tài hoặc tòa án.
 • Tuyên Bố Về Bảo Mật và Không Cạnh Tranhp: Điều khoản bảo vệ thông tin mật và ngăn chặn bên nhận quyền cạnh tranh trực tiếp với bên nhượng quyền trong và sau khi hợp đồng kết thúc.
 • Phụ Lục và Tài Liệu Đính Kèm: Bao gồm bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào như bản mô tả chi tiết sản phẩm, hướng dẫn thương hiệu, và các tài liệu đào tạo.

Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại

Dưới đây là một mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại cơ bản để bạn tham khảo. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng mẫu hợp đồng này chỉ mang tính chất minh họa và cần được tùy chỉnh cho phù hợp với tình hình cụ thể của bạn. Nó cũng cần được xem xét và phê duyệt bởi một luật sư chuyên nghiệp trước khi sử dụng.


HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Bên Nhượng Quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

[Thông tin đầy đủ của bên nhượng quyền]

Bên Nhận Quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

[Thông tin đầy đủ của bên nhận quyền]

Phần mở đầu

Căn cứ vào các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận bởi và giữa Bên A và Bên B, hai bên đồng ý như sau:

ĐIỀU 1: CẤP NHƯỢNG QUYỀN

1.1 Bên A đồng ý nhượng quyền cho Bên B quyền sử dụng thương hiệu, sản phẩm, và dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong hợp đồng này.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ ĐIỀU KIỆN GIA HẠN

2.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày [ngày bắt đầu] và sẽ kéo dài trong vòng [số năm] năm, trừ khi được gia hạn hoặc chấm dứt sớm theo các điều khoản của hợp đồng.

ĐIỀU 3: PHÍ NHƯỢNG QUYỀN VÀ CÁCH THANH TOÁN

3.1 Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A một khoản phí nhượng quyền là [số tiền], cùng với [phần trăm] % doanh thu hàng tháng/quý.

ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ

4.1 Bên A cam kết cung cấp đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, và các nguồn lực marketing cần thiết cho Bên B.

4.2 Bên B cam kết duy trì chất lượng sản phẩm/dịch vụ và tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn thương hiệu của Bên A.

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

5.1 Hợp đồng này có thể được chấm dứt bởi bất kỳ bên nào với thông báo trước [số ngày] ngày nếu bên kia vi phạm hợp đồng.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

6.1 Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua trọng tài hoặc tại tòa án có thẩm quyền.

Đã ký vào ngày [ngày], tháng [tháng], năm [năm].

Chữ ký Bên Nhượng Quyền Chữ ký Bên Nhận Quyền


Nhớ rằng, mẫu hợp đồng này chỉ là điểm khởi đầu và cần được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn và pháp luật áp dụng. Hãy tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư để đảm bảo rằng hợp đồng của bạn hợp pháp, hợp lý và bảo vệ quyền lợi của bạn một cách tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)